ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ “TURN SUMMER ON”
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ HUAWEI P10 PLUS | HUAWEI P10 | HUAWEI P10 LITE | HUAWEI P9 LITE | HUAWEI P8 LITE

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «HUAWEI TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στo Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 49 και Ζηρίδη 1, (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «Huawei Ελλάδος» ή «Διοργανωτής»), με την υποστήριξη της Εταιρείας Υπηρεσιών ολοκληρωμένης επικοινωνίας «One Team A.E.» που εδρεύει στη Λεωφ. Βας. Σοφίας 23, Αθήνα, 10674 (εφεξής καλούμενη «One Team» διοργανώνει μέσω του διαδικτύου και της ιστοσελίδας www.makeitpossible.gr/huaweiturnsummeron προωθητική ενέργεια για τα κινητά τηλέφωνα (smartphones) των ακόλουθων τύπων: Huawei P10 Plus, Huawei P10, Huawei P10 lite, Huawei P9 lite, Huawei P8 lite.

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα παρακάτω άρθρα, στην προωθητική ενέργεια συμμετέχουν αποκλειστικώς τα πρόσωπα που έχουν προβεί σε αγορά συσκευής Huawei P10 Plus/Huawei P10/Huawei P10 lite/ Huawei P9 lite/ Huawei P8 lite και έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα στον ιστότοπο www.makeitpossible.gr/huaweiturnsummeron σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος. Κάθε συσκευή δίνει τη δυνατότητα μίας (1) συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια.

 

3. Από τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι στον Διοργανωτή και τη συνεργαζόμενη για την υλοποίηση της προωθητικής ενέργειας εταιρεία One Team A.E. και (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοι των ανωτέρω.

 

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Α. Όσοι αγοράσουν συσκευή Huawei P10 ή Huawei P10 Plus από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της Huawei Ελλάδος (όπως αυτοί αναφέρονται στο τέλος του παρόντος κειμένου) κατά τη χρονική περίοδο από τις 19/06/2017 μέχρι και τις 30/07/2017 και αναρτήσουν τη σχετική ευκρινή απόδειξη αγοράς και τον αριθμό IMEI της αντίστοιχης συσκευής (ή έναν εκ των δύο IMEI αριθμών στη περίπτωση Dual SIM συσκευής) μαζί με τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση παραλαβής, Τηλέφωνο, email επικοινωνίας), στην ιστοσελίδα www.makeitpossible.gr/huaweiturnsummeron μέχρι τις 11/08/2017.

Β. Όσοι έχουν αγοράσει συσκευή Huawei P10 lite από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της Huawei Ελλάδος (όπως αυτοί αναφέρονται στο τέλος του παρόντος κειμένου) μέχρι τις 14/06/2017 και αναρτήσουν τη σχετική ευκρινή απόδειξη αγοράς και τον αριθμό IMEI της αντίστοιχης συσκευής (ή έναν εκ των δύο IMEI αριθμών στη περίπτωση Dual SIM συσκευής) μαζί με τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση παραλαβής, Τηλέφωνο, email επικοινωνίας), στην ιστοσελίδα www.makeitpossible.gr/huaweiturnsummeron μέχρι τις 11/08/2017.

Γ. Όσοι αγοράσουν συσκευή Huawei P10 lite ή Huawei P9 lite ή Huawei P8 lite από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της Huawei Ελλάδος (όπως αυτοί αναφέρονται στο τέλος του παρόντος κειμένου), από τις 12 Ιουλίου και αναρτήσουν τη σχετική ευκρινή απόδειξη αγοράς και τον αριθμό IMEI της αντίστοιχης συσκευής (ή έναν εκ των δύο IMEI αριθμών στη περίπτωση Dual SIM συσκευής) μαζί με τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση παραλαβής, Τηλέφωνο, email επικοινωνίας), στην ιστοσελίδα www.makeitpossible.gr/huaweiturnsummeron μέσα σε διάστημα 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

 

5. Κάθε κάτοχος Huawei P10 ή Huawei P10 Plus που έχει αναρτήσει επιτυχώς ευκρινή απόδειξη αγοράς από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη και τον αριθμό IMEI που αντιστοιχεί στην συσκευή αυτή καθώς και τα προσωπικά του στοιχεία μέχρι τις 11/08/2017, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 4Α του παρόντος, δικαιούται να λάβει ένα σετ τριών (3) δώρων: Μία (1) συσκευή φόρτισης τύπου Power Bank, ένα (1) φορτιστή αυτοκινήτου τύπου Car Super Charger και μία (1) Θήκη κινητού τηλεφώνου κατάλληλη για smartphone Huawei.

 

6. Κάθε κάτοχος Huawei P10 lite που έχει αναρτήσει επιτυχώς ευκρινή απόδειξη αγοράς από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη και αριθμό IMEI που αντιστοιχεί στην συσκευή αυτή, καθώς και τα προσωπικά του στοιχεία μέχρι τις 11/08/2017, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 4Β του παρόντος, δικαιούται να λάβει ως δώρο μία (1) συσκευή φόρτισης τύπου Power Bank.

 

7. Κάθε κάτοχος Huawei P10 lite/ Huawei P9 lite/ Huawei P8 lite που αγόρασε τη συσκευή από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της Huawei Ελλάδος (όπως αυτοί αναφέρονται στο τέλος του παρόντος κειμένου) και έχει αναρτήσει επιτυχώς την ευκρινή απόδειξη αγοράς της συσκευής από τον συγκεκριμένο συνεργάτη και τον αριθμό IMEI που αντιστοιχεί στην συσκευή αυτή, καθώς και τα προσωπικά του στοιχεία μέσα σε διάστημα 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 4Γ του παρόντος, δικαιούται να λάβει ως δώρο ένα (1) Selfie Stick. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

 

8. Αναφορικά με την παραλαβή των δώρων, οι δικαιούχοι έχουν την ακόλουθη δυνατότητα επιλογής την οποία πρέπει να δηλώσουν κατά τη διαδικασία καταχώρισης της συμμετοχής τους:

A. Να παραλάβουν οι ίδιοι το δώρο τους από τα γραφεία του Huawei Exclusive Service Center, Μιχαλακοπούλου 178, Αμπελόκηποι (Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 - 17:00) και αφού περάσουν κατ΄ ελάχιστο δυο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επιτυχημένης ανάρτησης των απαραίτητων δικαιολογητικών στην ιστοσελίδα και όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6 & 7

B. Να παραλάβουν χωρίς χρέωση το δώρο τους από τη συνεργαζόμενη με την Διοργανωτή εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά, μέσα σε διάστημα 5-7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιτυχημένης ανάρτησης στην ιστοσελίδα και όπως αυτά ορίζονται στους όρους 4, 5, 6 & 7.

 

9. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει την παραλαβή του πακέτου δώρων από το Huawei Exclusive Service Center, είναι υποχρεωμένος να επιδείξει την απόδειξη αγοράς της συσκευής καθώς και την αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο Δημόσιο Έγγραφο ταυτοποίησης.

 

10. Ο Διοργανωτής και η συνεργαζόμενη για την υλοποίηση της ενέργειας εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής ή επιστροφής των δώρων λόγω λανθασμένης ανάρτησης στοιχείων επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email) από το δικαιούχο.

 

11. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με κάποιο άλλο προϊόν.

 

12. Στο πλαίσιο διασφάλισης της εγκυρότητας των συμμετοχών, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε έλεγχο των στοιχείων (αριθμός IMEΙ κινητού και απόδειξη αγοράς) που έχουν δηλώσει οι συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια. Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των όρων της Προωθητικής Ενέργειας, η συγκεκριμένη συμμετοχή ακυρώνεται.

 

13. Επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή της προωθητικής ενέργειας παρέχονται από την One Team στο τηλέφωνο 210-7259500, ώρες 09:00-17:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες.

 

14. O Διοργανωτής και η One Team έχουν δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Με τη συμμετοχή τους στην ενέργεια οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες υλοποίησής της και διαφήμισης του Διοργανωτή στα Μ.Μ.Ε. ή το Διαδίκτυο, χωρίς περαιτέρω υποχρέωση του Διοργανωτή για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αποζημίωσης. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και λοιπών στοιχείων από τον Διοργανωτή και την One Team για τους σκοπούς αυτής, αλλά και λοιπές προωθητικές ενέργειες. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την απάλειψη των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο μετά την ολοκλήρωση της Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997.

 

15. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη της Προωθητικής Ενέργειας ή να επεκτείνει τη διάρκεια ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ενημερώνοντας σχετικά την ιστοσελίδα www.makeitpossible.gr/huaweiturnsummeron

 

16. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η προωθητική ενέργεια και οι συνυφασμένες με αυτά υπηρεσίες ειδικού περιεχομένου, δύνανται να επηρεαστούν ή διακοπούν από την απόδοση του δικτύου. Γενικότερα η απόδοση, το μήνυμα και η μετάδοση δεδομένων καθώς και ο χρόνος απόκρισης και η δυνατότητα πρόσβασης, μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και κατά συνέπεια την ευθύνη του Διοργανωτή και της One Team.

 

17. Ο Διοργανωτής και η One Team δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου τους (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των ηλεκτρονικών φορμών, β) δεν είναι διαθέσιμη η Υπηρεσία στους ενδιαφερομένους/Συμμετέχοντες, για οσοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα διατηρούμενα αρχεία καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

 

18. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να σταματήσει την Προωθητική Ενέργεια οποτεδήποτε για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγους ανωτέρας βίας ή λόγω σχετικής απόφασης άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας, και με προηγούμενη ειδοποίηση μέσω των διαδικτυακών μέσων της Huawei Ελλάδος.

 

19. Σε καμία περίπτωση δε θα ευθύνεται ο Διοργανωτής ή η One Team για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, κάθε είδους δαπάνες και λοιπά έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστερήσεις στην ηλεκτρονική διαδικασία της Ενέργειας.

 

20. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

21. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, παραιτούμενου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτών.

Λίστα εξουσιοδοτημένων καταστημάτων: