ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ “BACKPACK TO SCHOOL”
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ HUAWEI HUAWEI P10 LITE | HUAWEI P9 LITE 2017| HUAWEI NOVA SMART


1. Η εταιρεία με την επωνυμία «HUAWEI TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στo Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 49 και Ζηρίδη 1, (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «Huawei Ελλάδος» ή «Διοργανωτής»), με την υποστήριξη της Εταιρείας Υπηρεσιών ολοκληρωμένης επικοινωνίας «One Team A.E.» που εδρεύει στη Λεωφ. Βας. Σοφίας 23, Αθήνα, 10674 (εφεξής καλούμενη «One Team» διοργανώνει μέσω του διαδικτύου και της ιστοσελίδας www.makeitpossible.gr (ενότητα “BackPack to School”) προωθητική ενέργεια για τα κινητά τηλέφωνα (smartphones) των ακόλουθων τύπων: Huawei P10 lite, Huawei P9 lite 2017, Huawei Nova Smart.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα παρακάτω άρθρα, στην προωθητική ενέργεια συμμετέχουν αποκλειστικώς τα πρόσωπα που έχουν προβεί σε αγορά συσκευής Huawei P10 lite, Huawei P9 lite 2017, Huawei Nova Smart και έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα στον ιστότοπο www.makeitpossible.gr (ενότητα “BackPack to School”) σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος. Κάθε συσκευή δίνει τη δυνατότητα μίας (1) συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια.

3. Από τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι στον Διοργανωτή και τη συνεργαζόμενη για την υλοποίηση της προωθητικής ενέργειας εταιρεία One Team A.E. και (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοι των ανωτέρω.

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αγοράσουν συσκευή Huawei P10 lite, Huawei P9 lite 2017, Huawei Nova Smart από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της Huawei Ελλάδος (όπως αυτοί αναφέρονται στο τέλος του παρόντος κειμένου) από τις 28/08/2017 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και αναρτήσουν τη σχετική ευκρινή απόδειξη αγοράς και τον αριθμό IMEI της αντίστοιχης συσκευής (και τους δύο IMEI αριθμούς στη περίπτωση Dual SIM συσκευής) μαζί με τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση παραλαβής, Τηλέφωνο, email επικοινωνίας), στην ιστοσελίδα www.makeitpossible.gr, στην ενότητα “BackPack to School”.

5. Κάθε κάτοχος Huawei P10 lite, Huawei P9 lite 2017, Huawei Nova Smart που έχει αναρτήσει επιτυχώς ευκρινή απόδειξη αγοράς από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη και τον αριθμό IMEI που αντιστοιχεί στην συσκευή αυτή (και τους δύο IMEI αριθμούς στη περίπτωση Dual SIM συσκευής) καθώς και τα προσωπικά του στοιχεία, από τις 28/08/2017 και σε διάστημα 7 ημερών από την ημερομηνία αγοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 4 του παρόντος, δικαιούται να λάβει δώρο μια τσάντα πλάτης (BackPack) POLO. Σε κάθε συσκευή αντιστοιχεί μόνο ένα δώρο (ανεξάρτητα από το αν έχει ένα ή δυο αριθμούς IMEI).

6. Αναφορικά με την παραλαβή των δώρων, οι δικαιούχοι έχουν την ακόλουθη δυνατότητα επιλογής την οποία πρέπει να δηλώσουν κατά τη διαδικασία καταχώρισης της συμμετοχής τους:
A. Να παραλάβουν οι ίδιοι το δώρο τους από τα γραφεία του Huawei Exclusive Service Center, Μιχαλακοπούλου 178, Αμπελόκηποι (Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 - 17:00) και αφού περάσουν κατ΄ ελάχιστο δυο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επιτυχημένης ανάρτησης των απαραίτητων δικαιολογητικών στην ιστοσελίδα και όπως αυτά ορίζονται στον όρο 4
B. Να παραλάβουν χωρίς χρέωση το δώρο τους από τη συνεργαζόμενη με την Διοργανωτή εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά, μέσα σε διάστημα 7 -10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιτυχημένης ανάρτησης στην ιστοσελίδα και όπως αυτά ορίζονται στον όρο 4

7. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει την παραλαβή του πακέτου δώρων από το Huawei Exclusive Service Center, είναι υποχρεωμένος να επιδείξει την απόδειξη αγοράς της συσκευής καθώς και την αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο Δημόσιο Έγγραφο ταυτοποίησης.

8. Ο Διοργανωτής και η συνεργαζόμενη για την υλοποίηση της ενέργειας εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής ή επιστροφής των δώρων λόγω λανθασμένης ανάρτησης στοιχείων επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email) από το δικαιούχο.

9. Το δώρο δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή με κάποιο άλλο προϊόν.

10. Στο πλαίσιο διασφάλισης της εγκυρότητας των συμμετοχών, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε έλεγχο των στοιχείων (αριθμός IMEΙ κινητού και απόδειξη αγοράς) που έχουν δηλώσει οι συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια. Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των όρων της Προωθητικής Ενέργειας, η συγκεκριμένη συμμετοχή ακυρώνεται.

11. Επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή της προωθητικής ενέργειας παρέχονται από την One Team στο τηλέφωνο 210-7259500, ώρες 09:00-17:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες.

12. O Διοργανωτής και η One Team έχουν δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Με τη συμμετοχή τους στην ενέργεια οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες υλοποίησής της και διαφήμισης του Διοργανωτή στα Μ.Μ.Ε. ή το Διαδίκτυο, χωρίς περαιτέρω υποχρέωση του Διοργανωτή για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αποζημίωσης. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και λοιπών στοιχείων από τον Διοργανωτή και την One Team για τους σκοπούς αυτής, αλλά και λοιπές προωθητικές ενέργειες. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την απάλειψη των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο μετά την ολοκλήρωση της Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997.

13. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη της Προωθητικής Ενέργειας ή να επεκτείνει τη διάρκεια ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ενημερώνοντας σχετικά την ιστοσελίδα www.makeitpossible.gr (ενότητα “BackPack to School”)

14. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η προωθητική ενέργεια και οι συνυφασμένες με αυτά υπηρεσίες ειδικού περιεχομένου, δύνανται να επηρεαστούν ή διακοπούν από την απόδοση του δικτύου. Γενικότερα η απόδοση, το μήνυμα και η μετάδοση δεδομένων καθώς και ο χρόνος απόκρισης και η δυνατότητα πρόσβασης, μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και κατά συνέπεια την ευθύνη του Διοργανωτή και της One Team.

15. Ο Διοργανωτής και η One Team δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου τους (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των ηλεκτρονικών φορμών, β) δεν είναι διαθέσιμη η Υπηρεσία στους ενδιαφερομένους/Συμμετέχοντες, για οσοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα διατηρούμενα αρχεία καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

16. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να σταματήσει την Προωθητική Ενέργεια οποτεδήποτε για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγους ανωτέρας βίας ή λόγω σχετικής απόφασης άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας, και με προηγούμενη ειδοποίηση μέσω των διαδικτυακών μέσων της Huawei Ελλάδος.

17. Σε καμία περίπτωση δε θα ευθύνεται ο Διοργανωτής ή η One Team για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, κάθε είδους δαπάνες και λοιπά έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστερήσεις στην ηλεκτρονική διαδικασία της Ενέργειας.

18. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

19. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, παραιτούμενου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτών.

Λίστα εξουσιοδοτημένων καταστημάτων: