1. Η εταιρεία με την επωνυμία «HUAWEI TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στo Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 49 και Ζηρίδη 1, (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «Huawei» ή «Εταιρεία»), σε συνεργασία με το εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό Κέντρο της Huawei (εφεξής καλούμενο το «Επισκευαστικό Κέντρο») θα παρέχει εφεξής υπηρεσία “pick up & return” που περιλαμβάνει την επισκευή συσκευών Huawei μέσω παραλαβής και επιστροφής των συσκευών, από και προς τον προσδιορισμένο από τον τελικό καταναλωτή τόπο (εφεξής η «υπηρεσία»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην υπηρεσία έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα παρακάτω άρθρα, χρήση της υπηρεσίας γίνεται από καταναλωτές που έχουν προβεί σε αγορά συσκευής αποκλειστικά και μόνο των εξής προϊόντων Huawei:

3. Για την συμμετοχή στην υπηρεσία απαιτείται η συσκευή να είναι εντός των χρονικών ορίων της Εγγύησης Ευρωπαϊκού χώρου (όπως η ημερομηνία προκύπτει από την απόδειξη αγοράς ή σε περίπτωση απώλειας αυτής, την ημερομηνία παραγωγής της συσκευής). Εξαιρούνται της συμμετοχής στην υπηρεσία συσκευές οι οποίες δεν περιλαμβάνονται εντός των αναφερομένων στο άρθρο 3 των παρόντων, συσκευές των οποίων η χρονική διάρκεια της εγγύησης έχει παρέλθει καθώς και συσκευές των οποίων η αγορά έγινε εκτός Ευρωπαϊκού χώρου. Δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας παρέχεται μόνο εντός της Ελληνικής επικράτειας.

4. Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 των παρόντων και κριθεί ότι το ελάττωμα της συσκευής οφείλεται σε εργοστασιακή βλάβη η χρήση της υπηρεσίας γίνεται χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή. Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 των παρόντων και κριθεί ότι το ελάττωμα της συσκευής οφείλεται σε κακή ή άλλη χρήση από τον καταναλωτή ή τρίτο, όπως αυτή περιγράφεται στη κάρτα εγγύησης. Της ιστοσελίδας της Huawei, η υπηρεσία παρέχεται μεν χωρίς οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή, θα υπάρξει όμως χρέωση για την επισκευή της συσκευής.

5. Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται με τηλεφωνική κλήση του καταναλωτή στο τηλεφωνικό κέντρο της Huawei (τηλέφωνο επικοινωνίας 2111988000, ώρες λειτουργίας Δευτέρα ως Παρασκευή 09.00 – 19.00 εκτός επίσημων αργιών, αστική χρέωση ανά κλήση). Κατά την κλήση ο καταναλωτής δηλώνει στον εκπρόσωπο του τηλεφωνικού κέντρου τα στοιχεία του, τα στοιχεία της συσκευής και μια σύντομη περιγραφή του είδους του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Εφόσον η επίλυση της προβλήματος απαιτεί προσκόμιση στο επισκευαστικό κέντρο, ο εκπρόσωπος του τηλεφωνικού κέντρου καταχωρεί τα ανωτέρω στοιχεία και ενημερώνει τον καταναλωτή για την αναμενόμενη παραλαβή της συσκευής του από την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος συνεργάτης της εταιρείας ταχυμεταφοράς προσέρχεται στον χώρο του καταναλωτή προς παραλαβή της συσκευής η οποία και μεταφέρεται στο επισκευαστικό κέντρο. Εν συνεχεία, εκπρόσωπος του επισκευαστικού κέντρου επικοινωνεί με τον καταναλωτή προς ενημέρωση για το είδος του προβλήματος, τον εκτιμώμενο χρόνο επίλυσης καθώς και τυχόν κόστος σε περίπτωση που το πρόβλημα κρίνεται εκτός των ορίων της εγγύησης. Σε περίπτωση αποδοχής του καταναλωτή η συσκευή προχωρά προς επισκευή. Ο καταναλωτής ενημερώνεται για την πορεία της επισκευής μέσω γραπτού μηνύματος που αποστέλλεται από το επισκευαστικό κέντρο.
Μετά το πέρας της επισκευής η συσκευή παραδίδεται στην συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφοράς και μετά από συνεννόηση με τον καταναλωτή ακολουθεί παράδοση της συσκευής πίσω στον χώρο του καταναλωτή.
Σε περίπτωση τυχών κόστους επισκευής για προβλήματα εκτός εγγύησης η εξόφληση γίνεται μέσω αντικαταβολής στον εκπρόσωπο της εταιρείας ταχυμεταφορών.

6. Στο πλαίσιο ελέγχου των στοιχείων και για λόγους ασφαλείας η Huawei διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε έλεγχο των στοιχείων της συσκευής όπως τον αριθμό IMEΙ κινητού, ημερομηνία κατασκευής ή/και απόδειξη αγοράς.

7. Επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την υπηρεσία παρέχονται από το τηλεφωνικό κέντρο της Huawei τις ημέρες και ώρες που περιγράφονται ανωτέρω.

8. Η Huawei και το επισκευαστικό κέντρο έχουν δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών που κάνουν χρήση της υπηρεσίας, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Με τη χρήση στην υπηρεσία οι καταναλωτές συναινούν εκ των προτέρων στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για λόγους που συνδέονται με την υπηρεσία, χωρίς περαιτέρω υποχρέωση της Huawei για πρόσθετη ενημέρωση των καταναλωτών ή καταβολή τυχόν αποζημίωσης. Η χρήση της υπηρεσίας συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του καταναλωτή για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και λοιπών στοιχείων από την Huawei ή/και το επισκευαστικό κέντρο. Κάθε καταναλωτής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την απάλειψη των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997.

9. Η Huawei δικαιούται να ανακαλέσει την παρούσα υπηρεσία ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ενημερώνοντας σχετικά την ιστοσελίδα ……

10. Η Huawei ή/και το επισκευαστικό κέντρο δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου τους (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου, α) καθυστερήσει η παραλαβή ή η επιστροφή μιας συσκευής, β) δεν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία στους ενδιαφερομένους καταναλωτές, για οσοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα διατηρούμενα αρχεία καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

11. Η Huawei διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να σταματήσει την υπηρεσία οποτεδήποτε για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγους ανωτέρας βίας ή λόγω σχετικής απόφασης άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας, και με προηγούμενη ειδοποίηση μέσω των διαδικτυακών μέσων της Huawei.

12. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την υπηρεσία, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

13. Η χρήση της υπηρεσίας συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, παραιτούμενου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτών.